Гъатхэпэм и 14 Адыгэ Тхыбзэм и махуэмкlэ дынывохъуэхъу

Perşembe, 15 Mart 2018 06:48

Нобэ гъатхэпэм и пщlыкlуплlыр, Адыгэбзэм и махуэр, ди Федерацэм хэт Адыгэ Хасэхэми, дэри, къалэ зэпэщхьэхуэхэм щыдогъэлъапlэ.

Адыгэм, ди хэку дагъэбгынэу,  къыдащlылlа лъэпкъгъэкlуэдыри, дыхагьэшыпсыхьыжын  мурадыр яlэу, дыздэкlуа хэкухэм я щlыналъэхэм зэбгырыдзауэ дызэрагъэтlысари, Адыгэбзэмрэ ди щэнхабзэмрэ кlуэдыжын шынагъуэм ирагъэуващ.

Ди хэкужьым и Республикэхэм

ис  Адыгэхэри, Адыгэ нэхьыбэ зэрыс Тыркум кьыщыщlэдзауэ, Диаспора здэщыlэ кьэралхэм исхэри дызэльэlэсу, дызэкьуэувэу, цlыхубэ гупсысэ кьыхэтльхьэу, бзэр зэрытфlэкlуэдынкlэ хьуну  шынагьуэм дызэрыпэльэщын lэмал кьэдгупсысын хуейщ.

Абы ипкь иткlэ, Адыгэу дней псом хэпхъауэ щыпсэухэми кьэрууэ диlэр зэхэтльхьэу, дызэкьуэувэу, делэжьын хуейщ.

Ди бзэр ди хэкужьым деж щlэныгъэ, литературэ, гъуазджэ, политикэ и лъэныкъуэкlэ зэрызиужьым емыщхьу, нэгъуэщlзыгуэрхэмкlэ зэикlмыхьэнэ иlэу пхуэгъэпсэунукъым, зебгъэужьыфынукъым.

Хэкужьымрэ, Тыркум щыlэ Адыгэхэмрэ, итlанэ адрей диаспорэ здэщыlэ къэралхэмрэ бзэ, гъуазджэ, литературэ и лъэныкьуэкlэ едгьэкlуэкlлэжьэныгъэхэр нэхъыбэ  щlын хуейщ.

Хэкужьым зэрыщытым емыщхь щытыкlэхэм, ди бзэри, дэри дызэрилъэхъэнур тщlэжу дыщытыныр, хэхауэ мыхьэнэ ин зиlэ lуэхугъуэщ.

Ди lуниверситетхэм къыщызэlуаха Адыгэбзэ къудамэхэр, курыт еджапlэхэм Адыгэбзэр къыхэпхыну хуит зэращlар, мыгъэми иужьдыдэу ди Федерацэм и жэрдэмкlэ къырагъэщта Халк Эгъитым Меркэзлери зифlэщыгъэцlэ, Къэралым и Цlыхубэ Гъэсэныгъэ Купсэхэр ди анэдэлъхубзэ щырагъэдж курсхэм щlэгъэкъуэн къахуэхъуну, мис апхуэдэ lэмалхэр ди цlыхубэм къызэрагъэсэбэпынум елъытауэ, ди бзэр зэрыпсэунур икlи зэрефlакlуэнур дигу идгъэлъын хуейщ.

Мы lуэхугъуэм теухуауэ, ди Адыгэ унагъуэхэмрэ, ди цlыхубэ зэгухьэныгъэхэмрэ, къалэнышхуэ япщэ къыдохуэ.

Бзэр мыкlуэдыжын щхьа цlыхухэр абы ирипсалъэу, унагъуэхэм ар щахъумэу,  цlыхубэ зэгухьэныгъэр абы елэжь къудейкlэ узыпэлъэщын lуэхугъуэкъым.

Нытlэ, щхьэусыгъуэ гуэрхэмкlэ утыкум къызэритлъхьэщи ди бзэр, ди хабзэр хъумэнымк1э ди гуныкъуэгъуэхэр, ди лъэlухэр демократикэ хабзэм тету бэдаущ утыкум къитлъхьэн хуейщ, икlи абы ехьэлlа къэрал унафэщlхэм ядедгъэкlуэкlыну зэпсэлъэныгъэхэр, хэхауэ Европа Зэкъуэтым и лъыкlуэтэныгъэхэм къихьа фlыгъуэхэм зегъэужьын ди лэжьыгъэхэми къыпытщэнущ.

 

Лъэпкъыр къырамыдзэу хэгъэшыпсыхьыжын политикахэр, иджы нэхъ кlащхъэ зэрыхъуар, унафэщlнэхъыщхьэхэмрэ, щlыпlэ унафlэщlхэмрэ, lуэхугъуэ зыкъомк1э къытхуащlдэlэпыкъуныгъэхэр ди гуапэ мэхъур. Апухэдэ щытыкlэр адрей бэдауш зэгухьэныгъэхэмрэ цlыхубэхэм яхэгъэlуэныр ди хъуэпсапlэ нэхъыщхьэщ.

Демократик цlыхубэ щытыкlэхэмкlэ бзэри, щэнхабзэри щыlэ псори хъума хъун щхьа, бэдауш зэгухьэныгъэхэр дэlэпыкъуныгъэм къинэмыщlауэ пщэдэкlыж зыхуагъэувыжын хуейщ.

Иджыри къыздэсым къэрал лэжьапlэ lэджэм ядедгъэкlуэкlа здэлэжьэныгъэхэм хуэдэу лlэщlыгъуэ ныкъуэ хъуа ди зэгухьэныгъэ къэухьымкlэ мыпхуэдэ демократик еплъыкlэмкlэ бэдауш зэгухьэныгъэ псоми дадэlэпыкъуну дыхьэзырщ.

Мыбы и япэ лъэбакъуэу ТРТ жыхуиlэ къэрал ТВ-м Адыгэбзэкlэ зы канал къызэlуихыным теухуауэ, илъэс lэджэ щlа ди лъэlур ягъэзэщlэну, иджыри дыщогугь.

Ди бзэр, ди лъэпкъыр тхъумэжыным теухуауэ зы лlэщlыгъуэрэ ныкъуэм дызэгъусэу дыздэпсэуа адрей лъэпкъхэм хуащlдэlэпыкъуныгъэхэр ди гуапэщ.

 Цlыхубэ зы мащlэм, зэзэмызэ къаlэт псалъэмакъ lейхэр, щlэныгъэншагъэм къыхэкlыу къыдолъытэр. Демоктратик гупсысэкlэ зиlэ нэхъыбэм къыддаlыгъыу зэрыщытым къыхэккlэ, псалъэмакъ lейхэр дыдодзыхыр.

Ди къэралым и демократик гъащlэм зиужьыныр, дэтхэнэ зы лъэпкъым дежкlи фейдэщ. Мамырыгъэм къару къезытыну гъуэгури аращ.

Апхуэдэ гурыщlэрэ, гупсысэхэмкlэ Тхьэм къыдита, икlи ди къэралым и щэнхабзэ къулеягъэу щыт Адыгэбзэр иджыри гъатхэпэм и 14 куэдкlэ дунейпсо цlыхубэхэм я хьэкъ, я зэдэlэпыкъуныгъэхэм хуэкlуэну сифlэщ мэхъури, сигум къыбгъэдэкlыу Адыгэбзэм и маухэмкlэ сынывохъуэхъу.

Хьэгъундокъуэ Яшар Асланкая

Кавкас Адыгэ хасэхэм я Федерассионым и Тхьэмадэ нэхъыщхьэ.

 

Зэзыдзэк1ар Емуз Баязытщ

 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele