Dünya Çerkes Birliği V. Kongre Kararları

"Büyük Adığe (Çerkes) Bestecisi A.A.Davurov'un 60'ıncı Doğum Yılı Hakkında."

Nalçik 28.07.2000

Besteci ve eğitimci Aslan aliyeviç Davurov'un (24.07.1940-08.03.1999) 60'9cı doğum günü dolayısıyla DÇB V. Toplantısı şu kararı almıştır:

Besteci aslan aliyeviç Davurov'un anısını yaşatmak için, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti kamuoyunun ve aydınlarının inisiyatifini onaylamak ve desteklemek.

Adığey, Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri başkanları A.A.Carımov, V.M.Kokov ve V.M.Semyonov'dan Çerkessk şehrinde, kültür ve sanat yüksek okulu binası önünde A.A.Davurov'un heykelinin dikilmesi e Cumhuriyetlerde jübile törenleri düzenlenmesi konusunda Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde kurulan jübile komisyonuna yardımcı olmalarını rica eder.

DÇB V.Toplantısı

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V. KONGRESİNİN RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI V.V.PUTİN'E ÇAĞRISI

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde devam eden halklar arası ve toplumsal-politik cpheleşme hakkında.

Bir yıldan uzun süredir Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde, görünüşteki gerekçesi 1999 Cumhuriyet başkanlığı seçimleri olan, halklar arası ve toplumsal-politik keskin cepheleşme devam ediyor. Federal yönetim organları tarafından Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde halklar arası ve genel olarak toplumsal-politik durumu istikrara kavuşturmak için alınan tedbirler istenilen sonuçları vermedi. Bu Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinde durum bugün de çok karışık ve bölgede yeni bir "sıcak nokta" yaratacak kadar, bütün sonuçlarıyla birlikte daha ciddi bir anlaşmazlığa dönüşme tehlikesi arz ediyor. Bilindiği gibi Karaçay-Çerkes çokuluslu bir cumhuriyettir; Çerkesler ve Abazalar Cumhuriyette azınlığı oluşturuyorlar, fakat 1957'den önce, yani Karaçay halkının sürgünden dönüşünden önce bu halkların kendi ulusal özerklikleri vardı. (Stavropol Krayı bünyesiunde Çerkes özerk Bölgesi). Özerkliklerinden mahrum kalan Çerkesler ve Abazalar, Cumhuriyeti oluşturan halklar olarak eşitliklerini korumaya çalışıyorlar. Karaçay_Çerkes Cumhuriyeti'nde son bir yılda meydana gelen olayları iktidara gelmek için çabsalayan "aşırılıkçıların" faaliyetlerine bağlamak doğru değildir. Ne yazık ki cumhuriyette sorunlar çok daha karışıktır. Sorunun daha derin ve dikkatli olarak incelenmesi, Devlet Başkanı ve Rusya Fyederasyonu federal Meclisi taafından eşitlikçi tedbirler alınması gerekmektedir.

Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Kongre size, bu Kuzey Kafkasya cumhuriyetinde istikrarın sağlanması sorununu şahsi kontrolünüze almanız ricasıyla çağrıda bulunuyor.

DÇB V. Toplantısı'nde kabul edilmiştir.

Temmuz 2000

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V. KONGRESİ DELEGELERİNİN ÇAĞRISI

RF Devlet Başkanı V.V.Putin'e

RF Hükemet Başkanı M.M.Kasyanov'a

RF Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı Y.S.Stroyev'e

RF Federal Meclis Devlet Duması Başkanı G.N.Seleznev'e

Kafkas Savaşı bundan 130 yıl önce sona erdi. Savaş 18. yüzyıl sonu-19. yüzyıl başında Büyük Britanya, Rusya,Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'nın Kuzey Kafkasya'da jeopolitik çıkarlarının çatışması nedeniyle başladı ve Rus halkını yıpratarak, Kafkas halklarını soykırıma uğratarak yüz yıl devam etti. Bu savaş süresince en çok, bir zamanlar Kafkasya'daki en büyük halklar olan, dünyada daha çok "Çerkes" ortak adıyla tanınan Adığeler ve Abazalar zarar gördüler. Büyük kısmı yok edildi, kalanlar da tarihi topraklarından çıkarılarak sürgün edildi. Tarih tanıklık etmektedir ki, yüzyıllar boyunca Çerkeslerin byük bölümünü yok ederek ve tarihi vatanlarından sürerek Kafkasya'da güç dengesini değiştirdi ve böylece barışın altına sayısız, zaman zaman patlayan bombalar yerleştirdi. Bugün Çerkesler "dağılmış ulus" olarak dünyanın elliden fazla ülkesinde yaşıyorlar. Ve artık sürgünün ikinci yüzyılında Çerkes diyasporası hem asimilasyona direniyor, dilini ve geleneksel değerlerini korumaya çalışıyor, hem de yaşadığı her ülkede yasalara saygılı, dini olarak hoşgörülü ve barışçı vatandaşlar olarak kendini gösteriyor.

Tüm dünya Çerkesleri adına Rusya Federasyonu yönetimine, Kosova&daki soydaşlarımızı savaşın ateşinden kurtardığı ve tarihi anavatanlarına yerleşmelerinde gösterdiği yrdım için derin şükranlarımızı sunarız. Bu desteği sadece duygudaşlığın ve hümanizmin bir ifadesi olarak değil, ulusal aidiyetten bağımsız olarak devletin vatandaşlarına gösterdiği bir ilgi, Rusya'nın yeni ulusal politikasının hayata geçmesinde bir başlangıç olarak görüyoruz.

Yaşanan tarihi süreçleri geri döndürmenin mümkün olmadığnı biliyoruz. Onlara halkımızın belleğinde acıyı ve ıstırabı canlandırmak için değil, barışa ve adalete davet için, o kadar büyük bir bedelle elde edilen tecrübeyi bugünkü neslin öğrenmesi ve ders çıkarması için başvuruyoruz.

Savaşlar ancak, tarih onlar hakkında adil bir hüküm verdikten sonra, geri dönülmez şekilde tarihe mal olurlar. Kafkas Savaşı hakkında siyasi veya hukuki bir hüküm şimdiye kadar verilmedi.

Biz, "19 yüzyıl Kafkas Savaşı'nın sonuçlarının giderilmesi hakkında" bir Rusya Federasyonu yasası hazırlanmasını istiyoruz. Bu savaşın nedenleri ve karakteri hakkında tarafsız değerlendirmede bulunacak bir yasanın kabul edilmesi, yeni Rusya'nın demokrasi, barış ve adalet ideallerine bağlılığının bir kanıtı, Kuzey Kafkasya halklarının devletlerine güveninin pekişmesinde önemli bir etken olacaktır.

İnsanlık tarihinin bütün tecrübesi öğretmiştir ki, geçmişte yaşanan trajedilerin anlamının kavranması çok defa geleceğin yolunu açmıştır.

Nalçik, 28-30 Temmuz 2000

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V. KONGRESİ KARARI

Nalçik, 28-29 Temmuz 2000

-Faaliyet Raporu Bölümü:

DÇB Başkanı V.H.Akbaşev'in raporunu dinledikten ve müzakere ettikten sonra V. Kongre, rapor döneminde DÇB lV. Kongresinin kararlarının yerine getirilmesi, Birliğin tüzük amaç ve ödevlerinin gerçekleştirilmesi konusunda belirlenen çalışmanın yerine getirildiğini belirtir.

Yürütme Komitesi'nin oturumunda Çerkeslerin bugünkü koşullarda en önemli ve aktüel problemleri görüşüldü.

lV. Kongre'nin yapıldığı günden beri geçen zamanda DÇB, Rusya Federasyonu'nun Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı yerlerinde ve keza Abhazya'da barışın ve istikrarın korunması ve sorunlarının çözümünde etkili şekilde yardımcı oldu.

Halkımızın tarihinde ve DÇB'nin faaliyetleri içinde önemli bir olay, Kosovalı erkeslerin savaşın ateşinden kurtarılması oldu. Bu; Adığey, Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerinin kamuoyunun ve yönetimlerinin gayretlerini birleştirmesi ve ısrarı, keza Rusya yönetiminin iyi niyeti sayesinde mümkün oldu. DÇB lV. Toplantısı ve Yürütme Komitesi de katkıda bulundular.

Kosovalı Çerkeslerin tarihi anavatana yerleşmesinde DÇB'ye üye yurt dışı Çerkes toplumsal birlikleri de Adığeyde kurulan yardım fonuna para aktararak büyük yardımda bulundular.

DÇB faaliyetlerinde kayda değer bir olay da, DÇB Yürütme komitesi ve RF Milliyetler Bakanlığı'nın dergisi "Jizn Natsionalnostey" (Milliyetlerin Yaşamı) redaksiyonu tarafından kurulan "yuvarlak masa"nın toplantısının yapılmasıydı. Bu toplantı Kafkas Savaşı'nın bitişinin 135. yılına ithafen yapıldı. Toplantıda öncelikle on yıl için tarihimizin en dramatik olaylarını ve bundan sonraki ulusal gelişimimizin karmaşık problemlerini hükümetin basın-yayın kanalıyla dile getirme imkanı elde edildi.

DÇB'nin Temsil Edilmeyen Halklar Örgütü (UNPO) ile işbirliği gelişiyor. Örgütle sürekli çalışma bağlantıları sayesinde BM'de problemlerimizi yeterince iyi biliyorlar. Tekliflerimizi ve çağrılarımızı desteklemek için periyodik olarak BM belgeleri kabul edildi. BM çalışma komisyonlarının iki toplantüısında konuşma yapma imkanı sağlandı.

DÇB programı çerçevesinde Adığe tarihinde ilk kez, 100 formadan fazla hacimde ulusal "Adığe Ansiklopedisi" hazırlanıyor. Materyaller şu anda hazır, ilk basımı 2001 yılında yapılacak.

DÇB Yürütme komitesi'nin siparişiyle, beş bin tirajla basılacak "Adığeler ve Adığe Habze" ders kitabının hazırlıkları bitti.

Adığe dilcilerinin çoğu tarafından da desteklenen, adığe alfabelerinin yazım sistemlerinin birleştirilmesi hakkındaki teklifler, Çerkes dilinin korunması ve gelişiminden sorumlu komite başkanı Prof. Muhadin kumahov tarafından düzenlendi. Bu konudaki verimsiz tartışmaların sona ereceği ve yapıcı bir çalışmanın başlayacağı umudunu taşıyoruz. R

Rapor döneminde, İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak yayınlanan, DÇB'nin uluslar arası dergisi "Çerkes dünyası"nın 5. sayısı çıktı.

lV. Kongre kararına uygun olarak, DÇB Yürütme Komitesi ve Kıyıboyu Şapsığ Adığeleri Adığe Hasesi, Krasnodar Krayı yönetimiyle çalışma temaslarını genişleterek, rapor döneminde, Şapsığların ulusal-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişimiyle ilgili birçok problemin çözümünde ilerleme kaydetti.

Kıyıboyu Adığelerinin "Adığe Hase" örgütü ile "Adgılara" böge örgütünün aktivitesi ve azmi sayesinde, Şapsığ Adığeleri ve Karaçay-Çerkes cumhuriyeti'nde yaşayan Abazalar, "Rusya Fyederasyonu'nun nüfusu az yerli halklarının haklarının garantisi" hakkındaki federal yasasının öngördüğü bütün avantajlara artık sahip olacaklar.

Khabardey-Balkar Cumhuriyeti "Rodina" Dereği, DÇB Yürütme komitesi ile, bütün yurt dışı adığe örgütleriyle sürekli ilişkilerini koruyarak eskisi gibi etkili şekilde çalışıyor.

1998 sonbaharında ürdün Prensi Ali Bin Al-Hüseyin'in öncülüğünde, DÇB Yürütme komitesi üyelerinin aktif organizasyon desteğiyle gerçekleştirilen "Amman-Nalçik" atlı yürüyüşü Adığelerin yaşamında büyük bir olay oldu.

DÇB Yürütme Komitesi'nin faaliyetleri içinde önemli bir yeri de Abhazya ile ilgili problemler aldı. Yürütme Komitesi toplantılarından biri sohum'da yapıldı. Abhazya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı DÇB'nin bildirisi kabul edildi. Ekim 1999'da Abhazya başkanlık seçimlerine DÇB'den bir gözlemci heyeti gönderildi. DÇB Abhazya şubesi faaliyetlerini aktifleştirdi.

DÇB Yürütme komitesi 1999 yılında RF Adalet Bakanlığı ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti maliyesi tarafından derin ve çok yönlü bir denetlemeden geçirildi. Aylar süren bu denetlemenin sonucuna göre DÇB'nin faaliyetleri, DÇB Tüzüğüne ve RF yasalarına uygun kabul edildi.

DÇB Yürütme Komitesi tarafından rapor döneminde hazırlanan (perspektif) çalışma planının 40 maddesinden 30'u tamamen veya kısmen gerçekleştirildi. Diğer maddeler ve DÇB lV. Toplantısı'nin kararları, özellikle Kafkas Savaşı döneminin gözden geçirilmesi ve soykırım problemleriyle ilgili olanlar; geri dönüş; halkın tarihi adının yeniden ihdası, genelde problemlerin hukuki zemini üzerinde yeterince çalışılamamasından ve özelde de Kuzey Kafkasya bölgesindeki istikrarsızlık, keza Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve adığey Cumhuriyetleri parlamentolar arası konseyinin yetersiz aktivitesi nedeniyle hala çözüm bekliyor.

Stavropol krayı ursk rayonunda, Krasnodar krayı Uspensk rayonunda Adığe toplum birliklerinin faaliyeti başlatılamadı. Ancak Kislovodsk'a, Stavropol'de ve Tallin'de (Estonya) Adığe haseler kuruldu.

DÇB'nin bütün üyeleri üyelik aidatlarını ödemiyorlar, bu da tüzük görevlerinin tam olarak gerçekleştirilmesini engelliyor. Kaynak yokluğundan birçok kültür-eğitim programı gerçekleştirilemiyor; uluslar arası Abaza-Adığe gençlik festivali ve folklor festivali yapılamadı.

DÇB Yürütme Komitesi'nin katılımıyla kurulan "Vozrojdeniye Çerkesov" (Çerkeslerin Dirilişi) Uluslar arası Toplum Fonu ve "Çerkesi" (Çerkesler) Uluslar arası Toplum Fonu faaliyete geçemedi.

b-Alınan Kararlar Bölümü:

DÇB V.Toplantısı şu kararları almıştır:

dçb Yürütme Komitesi'nin Haziran 1998'den Temmuz 2000'e kadar olan rapor dönemindeki çalışmasını tatmin edici kabul etmek.

DÇB'nin halklar arasında barışı ve geleneksel dostluk, barış ve halklar arası ilişkileri korumaya yönelik barışçı çizgisini sürdürmek ve her yolla güçlendirmek.

Tüzük de yazılı görevlerin ve kongrelerin kararlarının yerine getirilmesi amacıyla, DÇB Yürütme Komitesi yapısı içinde, çalışma grubu biçiminde şu komitelerin kurulması:

Tarih konularıyla ilgili komite

Abhaz, Abaza, Adığe dillerinin korunması ve gelişimiyle ilgili komite

Gençlikle işbirliği komitesi

Dış ilişkiler komitesi

Enformasyon komitesi

Kuzey Kafkasya'da Çerkeslerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde yatırım problemleriyle ilgili komite

Hazırlanan Adığe Ansiklopedisi'ni en kısa zamanda yayımlamak ve Adığe dili projesini tamamlamak için gerekli tedbirleri almak

DÇB'nin BM, UNPO ve diğer uluslar arası insani örgütlerle işbirliğini geliştirme çalışmalarını sürdürmek

"19. yüzyıl Kafkas Savaşı'nın sonuçlarının düzeltilmesi" hakkında Rusya federasyonu yasası hazırlanması için yasal sivil inisiyatifle ortaya çıkmak ve önümüzdeki rapor dönemi boyunca bu teklifin RF resmi yapıları taraından kabulü için çalışmak

2001 yılı sonuna kadar, ilk genel ulusal "Adığe Ansiklopedisi" olan ve DÇB Yürütme komitesi'nin önceki kadrosunun desteğiyle hazırlanan ansiklopedinin basımını sağlamak.

bilim adamlarından bir kurul oluşturmak ve Adığe (Çerkes) halkının tarihinin yazılması için çalışmalara başlamak

Halkın kendini adlandırdığı "Adığe" adının ve yabancıların adlandırdığı "Çerkes" adının yeniden ihdası için ve keza, Abaza ve Adığe aile adlarının asıl şekline uygun olarak, yani anadilde telaffuz edildiği şekilde yazılması için çalışma yapmak üzere KBC, KÇC, AC ve Kıyıboyu Şapsığ Adığe Hase şubelerini görevlendirmek.

Geçen rapor döneminde kabul edilen, DÇB Yürütme komitesi'nin Abhazya halkının çıkarlarını korumaya yönelik bildirisini onaylamak. DÇB Yürütme komitesi'nin, Abhazya cumhuriyeti'nin özgür ve bğımsız gelişiminin desteklenmesi çalışmasını devam ettirmek.

2001 yılında KBC, KÇC, AC, Kıyıboyu Şapsığ ve rasnodar Krayı adığe Hase şubelerinin çabalarıyla Nart Destanı'na ithafen bir folklor festivali düzenlemek.

2002 yılında uluslar arası abaza-Adığe gençlik festivali düzenlemek.

DÇB Başkanı'na ve Yürütme komitesi'ne, iki aylık sürede bütün kurucu örgütlere, bu kongrede delegeler tarafından dile getirilen temel teklif ve uygulamaların planını hazırlamak, onaylamak ve dağıtmak görevi vermek.

Yarışma komisyonu tarafından teklif edilen DÇB amblemine son şeklini vermek; DÇB Yürütme Komitesi'nin DÇB marşı yazma yarışmasının süresini uzatmak,

DÇB Vl. Toplantısı'nin 2003 Temmuz................ tarihinde yapılması.

Dünya Çerkes Birliği Başkanı

yukarı çık