Abhazya Çalışma Grubu Yönetmeliği

Abhazya Çalışma Grubu Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1. Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesinde, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve ilgili komisyon ve çalışma grupları ile eşgüdüm içerisinde Abhazya’ya yönelik projeler

i) planlamak,

ii) koordine etmek,

iii) yürütmek amacıyla

“Kaffed Abhazya Çalışma Grubu” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2. Kaffed – Abhazya Çalışma Grubu’nun amacı, Abhazya’ya dönüş sürecine katkıda bulunmak, Abhazya’nın Türkiye’de ve dış dünyada tanınmasına yardımcı olmak, diaspora ve Abhazya arasında her türlü insani, kültürel ve ekonomik işbirliğinin gelişmesine çalışmaktır.

Çalışma Grubunun Adı

Madde 3. Çalışma grubunun adı Türkçe yazışmalarda “Kaffed – Abhazya Çalışma Grubu” ve İngilizce yazışmalarda “Kaffed – Abkhazia Working Group” olarak geçer.

Faaliyetler

Madde 4. Çalışma Grubu, Kaffed Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, Kaffed’in organları, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a)   Kaffed’in Abhazya’ya yönelik faaliyet programını hazırlamak ve uygulamak, Kaffed üye derneklerinin Abhazya’ya yönelik faaliyetlerini koordine etmek,

b)   Abhazya’yı ilgilendiren alanlarda güncel gelişmeleri takip etmek, Kaffed üyelerini ve kamuoyunu bu gelişmelerden haberdar etmek,

c)   Diasporadan Abhazya’ya dönüşün gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmak,

d)   Abhazya’nın bağımsızlığının Türkiye’de ve dünyada tanınmasına destek olmak, bu doğrultuda Abhazya’nın tutumunun tanıtılması ve benimsetilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

e)   Abhazya’nın Türkiye’de ve dünyada tanıtılmasına yardımcı olmak, Abhazya konusunun medyada yer alması için çalışmak, Abhazya’daki sanatçı, bilim insanı, medya mensubu, sporcu gibi meslek grupları ve sivil toplum örgütleri ile Türkiye’deki benzer kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olmak,

f)   Diaspora ve Abhazya arasında insani, kültürel ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesine çalışmak ve Abhazya’daki (dil konusu başta olmak üzere) kültürel ürünlerin diasporaya aktarılması gibi etkinlikler yürütmek,

g)   Kaffed Yönetim Kurulu'na danışma grubu olarak destek vermek.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 5. Çalışma grubunun organları şunlardır:

a)   Çalışma Grubu

b)   Özel (ad hoc) Proje Grupları

Çalışma Grubu

Madde 6. Kaffed – Abhazya Çalışma Grubu Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Kaffed'e bağlı dernek üyeleri arasından görevlendirilen en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. İş bu yönetmeliğin kabulu ile kurulan Çalışma Grubu’nun oluşturulduğu ilk atamalar hariç, üyeler Kaffed Genel Kurulu’ndan sonra en geç iki ay içerisinde atanır ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından yerlerine yeni üye atanıncaya kadar devam eder. Kaffed Yönetim Kurulu Çalışma Grubu'na yeterli katkıyı sağlayamayan üyeler yerine yeni üyeler atayabilir. Çalışma Grubu oluşturulurken çalışmaların sürekliliği gözetilir.

Çalışma Gurubu ilk toplantısında kendi arasından kordinatörünü seçer ve gerekli görevlendirmeleri yapar. Çalışma Grubu, koordinatörün veya üç üyenin çağrısı üzerine en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  Çalışma Gurubu Koordinatörü gerektiğinde Kaffed Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Koordinatörün Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda Yönetim Kurulu kararlarında oy hakkı yoktur.

Çalışma Grubu’nuın Görevleri

Madde 7. Çalışma Grubu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir:

a)   Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda, atanmasını takiben en geç iki ay içerisinde çalışma programı ve yürüteceği projeleri saptamak, projelerin bütçelerini hazırlamak ve Kaffed Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projelerin programa uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

b)   Her proje tamamlandığında Sonuç Raporu hazırlamak ve Kaffed Yönetim Kurulu'na sunmak,

c)   Büyük kapsamlı projeler için Çalışma Grubu'na bağlı çalışacak özel (ad hoc) proje grupları oluşturmak, proje gruplarının çalışmalarını izlemek ve kooordine etmek,

d)   Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapmak.

Özel (ad hoc) Proje Grupları

Madde 8.  Çalışma Grubu, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde somut çalışmaları gerçekleştirmek üzere, faaliyet süresi ve yöntemi önceden belirlenen Özel (ad hoc) Proje Grupları oluşturabilir.

Sekreterya

Madde 9. Çalışma Grubu’nun faaliyetlerinin yürütülmesine sekreterya desteği Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Merkezi tarafından sağlanır. Çalışma Grubu bir karar defteri tutarak aldığı kararları bu deftere düzenli olarak işler. Kaffed Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Grubuna faaliyetlerine destek olmak amacıyla sürekli veya proje bazında profesyonel eleman istihdam edilebilir.

Bütçe Esasları

Madde 10. Çalışma Grubu’nun gelir ve giderleri Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Merkezi tarafından takip edilir. Çalışma Grubu tarafından yürütülen projelerin hesapları ilgili mevzuata ve proje sözleşmesine göre Kaffed mali yapılanması içerisinde ayrı bir hesapta tutulabilir.

Yürürlük

Madde 11. Bu Yönetmelik Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Kafkas Dernekleri Federasyonu Tüzüğü ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürütme

Madde 12. Bu Yönetmeliği Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı yürütür. Kaffed Yönetim Kurulu yönetmelikte gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

 

yukarı çık