Kafkas Dernekleri Federasyonu Tüzüğü

Kafkas Dernekleri Federasyonu Tüzüğü

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

KURULUŞ

Madde 1. Kuruluş amaçları benzer olan ve “Kurucular” maddesinde adı geçen dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelerek "Kafkas Dernekleri Federasyonu” adıyla bir dernekler federasyonu kurmuşlardır. Federasyonun Genel Merkezi Ankara’dır.

Federasyonun merkezinin bir başka kente nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kararıyla, adres değişikliği ise Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Federasyon’un kısaltılmış adı KAFFED’dir. Tüzük maddelerinde geçen "Federasyon" sözcüğü "Kafkas Dernekleri Federasyonu" yerine kullanılmıştır.

AMAÇ

Madde 2. Federasyonun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, Kafkaslılık bilincini ve bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derlemek, korumak, yayın yoluyla bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ve Kafkaslı toplumların yaşadıkları diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3. Federasyon, tüm çalışmalarında Anayasaya, yasalara, uluslar arası anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Federasyon, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda Federasyon, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Federasyon, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Federasyon, kararlarını oluştururken ve faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken, çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin, tüzüğe uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- Federasyon, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için

a) Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar

b) Üye derneklerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri geniş katılımlı kültürel etkinlikleri planlayıp, üye derneklerle birlikte gerçekleştirir.

c) Üye derneklerce düzenlenecek kurslar, seminerler, konferanslar, paneller gibi kültürel etkinliklere uzmanlar göndererek yardımcı olur, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve federasyonun amacına uygun toplantılara ve çalışmalara katkı sunar.

d) Kafkaslı toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve örgütsel sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırmalar yaptırır ve çözüm önerileri üreterek hazırlattığı projeleri ilgili mercilere önerir ve çalışmalarına katkıda bulunur

e) Üye dernekleri bilgisayar donanımlı hızlı bir iletişim ağına kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapar,

f) Kafkasya, Kafkas tarihi ve kültürü konularında hem üyelerini ve hem de tüm toplumu doğru olarak bilgilendirmek amacıyla, kitap, gazete, dergi, bülten çıkartır, film, belgesel, kaset ve CD gibi tanıtım araçları yaptırır, bu konularda yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlar yapılmasına çalışır ve yayınlanacak programların hazırlanmasına katkılarda bulunur,

g) Türkiye’nin imzalamış olduğu ikili kültür anlaşmalarının sağladığı olanaklarla; Kafkasya’daki ve diğer ülkelerdeki bilim akademileri ve araştırma enstitülerinden davet edilecek uzmanlara kültür değerlerimizi derletir, dilimizin, müziğimizin ve folklorumuzun en doğru şekliyle öğretilmesine çalışır, keza, Türkiye’den yurtdışına uzmanlar göndererek inceleme ve araştırmalar yapmalarına, Anadolu ve Kafkas medeniyetleri arasındaki benzerlikleri veya ilişkileri bilimsel metotlarla tespit çalışmalarına katkıda bulunur,

h) Kafkasya’ya inceleme-tanıtma turları düzenler, yıllık gençlik toplantıları, gençlik kampları, tatil ve yaz eğitim programları ile gençler arası kültürel, sosyal ve sportif yarışmalar organize eder,

ı) Derneklerin parasal sorunlarının çözümüne katkı amacıyla yeni gelir kaynakları ve yöntemleri bulmaya çalışır, bu konuda üye dernekleri bilgilendirir ve iş birliği yapar

i) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, lokal, misafirhane ihtiyaçlarına çözüm üretir, kreş, anaokulu ve ilköğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesini sağlar,

j) Yetkili mercilerden izin almak suretiyle yurtdışında kurulmuş bulunan federasyon ve konfederasyonlarla ortak kültürel faaliyetler düzenler, bunlara üye olabilir,

k) İlgili devletlerin yasalarının elverdiği ölçüde, çifte vatandaşlık hakkı alınması için girişimlerde bulunur,

l) İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı Kafkas kökenli vatandaşların oluşturduğu demokrat bir sivil toplum örgütü olarak, üyelerinin Kafkaslı ortak kimliğine yaraşır ve topluma örnek olacak biçimde yaşamaları için her türlü eğitsel çalışmalarda bulunur.

m) Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Federasyonun amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci bulundurmak, görüş ve öneriler bildirmek suretiyle katkıda bulunur.

ÜYELİK

Madde 5. Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen ve Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Kafkas Derneklerinin her biri Federasyona kurucu üye olabileceği gibi sonradan da üye olarak katılabilir

Federasyona kurucu üye olmak ya da sonradan katılmak için dernek genel kurulunda bu doğrultuda karar alınmış ve yönetim kuruluna yetki verilmiş olması gerekir

Kurucu üye olmak isteyen derneklerin yönetim kurulları, genel kurul kararlarını ibraz ederek federasyon tüzüğünü kuruluş anında imzalayacaklardır. Kurucuların imzaları tamamlandıktan sonra federasyon merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amire imzalanmış tüzük ve eklerinin teslimiyle federasyon kurulmuş olur

Federasyona sonradan üye olmak isteyen derneklerin, federasyona katılmaya ve yönetim kurulunun yetkilendirildiğine dair genel kurul kararını ekleyerek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaatları gerekir. Federasyon yönetim kurulu, üyelik başvurusunu, en geç başvurunun alındığı tarihi izleyen 30 gün içinde yapacağı ilk toplantıda karara bağlar ve 10 gün içerisinde de üyelik kararını yazılı olarak başvuru sahibi derneğe bildirerek üyelik defterine de kaydını yapar.

Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 6. Federasyonda üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek, Federasyon genel kuruluna bu tüzüğün 9. maddesi hükümlerine göre belirlenen delegeleri ile katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar; Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye dernek oy kullanamaz.

Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve tüzükte belirlenen ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek, Federasyonun amaçlarına uygun davranmak ve amaçların gerçekleşmesini zorlaştırıcı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadar ki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.

Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye dernekler, federasyonun mal varlığı üzerinde hak talebinde bulunamazlar.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 7. Federasyon üyeliği üç şekilde sona erer.

a) Üyelik için, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda aranılan nitelikleri sonradan kaybeden veya Dernekler Yasasında belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye derneğin üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Üye Dernek, kendi genel kurulunda dernek tüzüğüne uygun şekilde alacağı çıkma kararını federasyona ibrazla Federasyon üyeliğinden ayrılabilir

c) Federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan üye dernek, Onur Kurulunun önerisi ile Federasyon Başkanlar Kurulunun görüşü de alınarak, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılabilir

Çıkarma kararlarına karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurulun kararı kesindir.

ORGANLAR

Madde 8. Federasyonun organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu birimlere yukarıda yazılı organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 9. Genel kurul Federasyonun en yetkili karar organıdır. Genel kurul, Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu'nun asıl üyeleri ile genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.

Federasyona kurucu üye olan veya sonradan katılan dernekleri Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın üçer delege ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kurullarını oluşturma amacıyla yapılmış olan son genel kurullarında kayıtlı her 50 üye için bir delege belirler. Belirlenecek delege sayısının hesabında, 26 sayısının altındaki bakiyeler hesaba katılmaz, 26 ve fazlası bir delege kabul edilir. Ancak bir derneğin delege sayısı 25 ile sınırlıdır. Şubeleri olan dernekler, yukarıda belirtilen sayılara ilaveten Federasyon Genel Kurulunda şubeleri için de ayrıca birer delege ile temsil edilirler.

Delegeler derneklerin genel kurullarında seçilirler.

Federasyon Genel Kuruluna katılan tüm delegelerin masrafları kendi derneklerince karşılanır.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 10. Federasyon Genel kurul toplantısı iki türlü olur.

a) Olağan toplantı: Olağan Genel Kurul toplantısının iki yılda bir Kasım ayında yapılması zorunludur. Genel kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

b) Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip toplam delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üye derneklerden birisinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi üç Yönetim Kurulu üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da Federasyon internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı Arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısı izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kurulda gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşülerek karara bağlanır. Ancak katılan üyelerin 1/10’nun yazılı teklifi Genel Kurulca benimsenirse gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler arasında yer değişimi yapılabilir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantı yöntemi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURUL’UN TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 11. Genel Kurulun toplanma yeri, Federasyon merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının bir başka yerde yapılmasına karar verebilir.

Genel kurul, delege tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Gündemde, fesih ve tasfiye, tüzük değişikliği, uluslar arası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, Federasyon merkezinin başka bir yere nakledilmesi konuları varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır. Federasyon organlarına seçimi ile üye olunduğu takdirde Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş delegelerinin seçimi gizli oy, açık ayrım ilkesine göre yapılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakma kararı gerekçeleriyle birlikte kongre kararının yayınlamış olduğu gazetede yayınlanır ve toplantının yapılacağı tarih bildirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12. Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlar Kurulu dışındaki Federasyon Organlarının seçilmesi,

b) Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f) Uluslararası faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

g) Onur Kurulu'nca önerilen ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan cezalara karşı itirazların görüşülüp karara bağ­lanması,

h) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

ı) Konfederasyon Kurucusu olmaya ya da kurulu olan bir konfederasyona katılmaya karar verilmesi,

i) Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

j) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, dershane, lokal, misafirhane açılması; kreş, anaokulu ve

İlköğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesi konusunda karar ve yetki verilmesi,

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13. Genel Başkan, Federasyona bağlı dernek üyeleri arasından Genel Kurulca iki yıl için seçilir.

Genel Başkan Yurt içinde ve yurt dışında Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder.

a) Yönetim Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık eder ya da yardımcılarından birisini görevlendirir.

b) Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve basın açıklamaları yapar veya basın müşaviri kanalıyla yaptırır.(Yönetim Kurulunun kararlarına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği demeçlerden Genel Başkan tek başına sorumludur.)

c) Genel sekreterle birlikte tüm yazışma evrakını, mali sekreterle birlikte tüm muhasebe ve yazışma evrakını imzalar. Üye derneklere ait dosyaların tamamlanmasını, yazışmaları mali işlemlere ait kayıt ve bildirimleri denetler. Gerektiğinde yetkilerinden bir bölümünü başkan yardımcılarına devredebilir.

d) Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

e) Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu raporları ile komisyon raporlarını, yetkilerine göre ilk Yönetim Kurulu toplantısına veya Başkanlar Kuruluna sunar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

f) Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yapar ve eşgüdümü sağlar.

Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulunca Genel Başkan yardımcılarından birisi Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilir ve yeni Genel Başkanı seçmek üzere Federasyon Genel Kurulu iki ay içerisinde toplantıya çağrılır. Federasyonun olağan genel kurul tarihine altı aydan daha az bir zaman kalmış ise genel kurul olağan tarihinde yapılır.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 14. Yönetim Kurulu; Genel Kurulca ayrı seçilen Genel Başkan ve yine genel kurulca seçilen 14 asil ve 14 yedek üyeden oluşur. Kadın ya da erkek üyelerin sayısı asil ve yedek üyelerin tamamının üçte birinden az olamaz. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında; aralarından iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir mali sekreter, bir teşkilatlanma ve eğitim sekreteri, bir sosyal işler ve bölgesel etkinlikler sekreteri seçilerek iş bölümü yapılır. Genel Başkan dışındakilerin görev yetki ve Sorumlulukları yönetmelikle belirlenir

Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri;

a) Federasyonu; kanun, tüzük ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetmek,

b) Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yazılı taleplerini görüşüp karara bağlamak,

c) Federasyonun yıllık çalışma planı ve programını görüşerek karara bağlamak,

d) Yönetmelikler hazırlatmak ve Başkanlar Kurulu ile birlikte görüşerek yürürlüğe koymak

e) Üye derneklerin çalışmaları ile ilgili raporları değerlendirmek, bütçe olanakları içerisinde yapılacak yardımları saptamak,

f) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,

g) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, temel eğitim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,

h) Federasyon bütçesine son şeklini vererek Genel kurula sunmak.

i) Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak.

i) Onur Kurulunca önerilecek geçici veya kesin çıkarma cezalarını, Başkanlar Kurulunun görüşünü almak sureti ile görüşüp karara bağlamak,

j) Gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak,

k) Tüzük hükümlerini, genel kurul, kararlarını uygulamak,

l) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek ve Başkanlar Kurulu'nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve uygulamak,

m) Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,

n) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, federasyonun amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak,temsilci göndermek veya önerilerle katkıda bulunmak,

o) Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekâlet vermek,

ö) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, piyango çekilişi, balo, gezi ve konserler düzenlemek,

p) Kafkas kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, CD gibi yayınlar yapmak,

r) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,

s) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,

ş) Üye derneklerden gelen öneriler doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamak,

t) Gerektiğinde, bu maddenin (m) ve (o) bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme imzalama, dava açma ve avukata vekâlet verme konularında Genel Başkanla birlikte bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek,

u) Planlanan faaliyetler ve alınan kararlar konusunda üye dernekleri yazılı olarak bilgilendirmek,

Yönetim Kurulu, ayda bir kez Genel Başkanın veya yetki vereceği Genel Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

İÇ DENETİM, DENETLEME KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15. Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını ve bir sekreter üyeyi seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla Federasyon çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme, Federasyon merkezinde yapılır. Federasyona ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kurulu, federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını altı aylık rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

ONUR KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Federasyon Onur Kurulu, Dernek Başkanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan delegeler arasından Genel Kurulca seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak, kurul tamamlanır.

Onur Kurulu, Genel Başkanlığın dosya havale etmesi üzerine, en az dört üyeyle toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.

Onur Kurulu, Federasyon tüzüğüne, Federasyonun amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ile ilgili olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Onur Kurulunun uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları, Genel Başkanın onayı ile kesinleşir. Kesin çıkarma cezası, Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlişik kesme cezalarına karşı Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel Kurul 'un kararı kesindir.

ONUR KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

Madde 17. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Yönetim Kurula sunar. İnceleme sonuçlarına göre Onur Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma

b) Kınama

c) Kesin olarak üyelikten çıkarma

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Onur Kurulu’nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

BAŞKANLAR KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18. Başkanlar Kurulu bir danışma kuruludur. Başkanlar Kurulu; Federasyon Genel Başkanı ve üye derneklerin başkanlarından oluşur. Genel Başkanın yokluğunda başkanlar kuruluna genel başkanın görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı başkanlık eder. Üye dernek başkanlarının mazereti nedeniyle katılamaması halinde, dernek başkanının yazılı olarak görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi üye derneği temsilen katılabilir.

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın çağrısı üzerine en geç 4 ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının üçte biridir. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oylar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar kurulu toplantılarına, gündem konularıyla ilgilerine göre, Genel Başkanın daveti üzerine Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Onur kurulu üyeleri ile diğer ilgililer de katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Başkanlar Kurulu'nda;

a) Genel Başkan veya Yönetim Kurulunca incelenmesi ve araştırılması istenen konular görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye kararı olarak iletilir.

b) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslakları incelenir, kurulun görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sevk edilir,

c) Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler ve izlenmesi gereken yol ve yöntemleri belirler.

d) Onur Kurulunca önerilen geçici veya sürekli ilişik kesme cezaları hakkında görüş bildirir.

e) Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp, uygulama plan ve projeleri haline dönüştürür. Federasyon merkezi ve üye dernekler arasında düşünce iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, yol gösterir, çalışmaların yaygın ve etkin bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.

Başkanlar Kurulu'nda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar kurul defterine kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu kararlarının uygulama sonuçları bir sonraki toplantıda yine Başkanlar Kurulu'nda görüşülür, henüz uygulanmasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak da kurula bilgi verilir.

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

Madde 19. Federasyon, amaçları aynı olan en az 3 (üç) adet Dernekler Federasyonu ile bir araya gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi, aynı amaçlarla kurulmuş bir Konfederasyona üye olarak katılabilir.

Konfederasyona kurucu veya katılımcı üye olabilmek için genel kurul kararı şarttır. Keza, konfederasyon nezdinde federasyonu temsil edecek delegelerin seçim yetkisi de genel kurula aittir. Seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.

ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 20.Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışı kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin genel kurul kararlarında delege sayısının salt çoğunluğu aranır. Bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşların Genel Kurullarına katılacak delegeler Federasyon Genel Kurulunda seçilirler.

GELİRLER

Madde 21. Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:

a- Üye dernek ödentileri

b- Yardım ve bağışlar

c- Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler.

d- Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, yayın gelirleri.

e- Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri,

f- Proje karşılığı gelirler,

g- Diğer gelirler.

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 22. Federasyon, üye derneklerden iki tür ödenti tahsil eder.

a- Giriş ödentisi: Kurucu üyeler, kuruluş işlemlerini tamamlama aşamasında, sonradan katılan üyeler de üyeliklerinin onaylamasını izleyen 10 gün içerisinde Federasyona giriş ödentisi öderler. Giriş ödentisi Federasyon Genel Kurulunda belirlenir. Yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ödentisi, üye derneğin kayıtlı üye sayısının 1 TL'sı ile çarpımından bulunacak rakamdır.

b- Aidatlar: Her derneğin ödemesi gereken aidat miktarı Kurullarını oluşturma amacıyla yapılmış olan son genel kurullarında seçilmiş olan delege sayısına göre hesaplanır. Aidat miktarı her bir delege için aylık 20 TL dir. Aylık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Toplam tutarı oniki aylık aidat karşılığından fazla aidat borcu oluşan dernekler, bu zaman zarfında en az iki defa yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından Federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.

BORÇLANMA İMKÂNI

Madde 23. Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTERLER, KAYITLAR, GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 24. Federasyon merkezinde, Dernekler Kanunu'nda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

Federasyonun gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler Kanunu ve mali mevzuattaki usullere uyulur.

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 25. Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan delegelerin üçte iki çoğunluk oyu ile yapılabilir.

FESİH ve TASFİYE

Madde 26. Federasyonun feshi, genel kurul kararı ile olur ve fesih kararı, oylamaya katılanların üçte ikisinin oyları ile alınır. Fesih kararında, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı da açıkça gösterilir. Tasfiye işlemleri, Genel Kurulda seçilecek üç kişilik Tasfiye Kurulu tarafından tamamlanır.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Madde 27. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE DİĞER İŞLEMLER

Madde 28. Federasyon, iş bu tüzüğün kuruluş bildirisine ekli olarak en büyük mülki amire teslim edildiği andan itibaren tüzel kişilik kazanır.

Tüzük ise, gerekli incelemelerin tamamlandığının ve kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmadığının yazıyla bildirilmesiyle kesinleşir. Yazılı bildirimi izleyen on beş gün içersinde tüzük yerel bir gazetede ilan edilir. İlan tarihinden itibaren altı ay geçmeden ilk genel kurul toplantısı yapılarak zorunlu organlar oluşturulur.

KURUCULAR

Madde 29. Kafkas Dernekleri Federasyonunun kurucusu olan dernekler şunlardır:

Derneğin Unvanı Kuruluş Merkezi Adresi

1

Kafkas Derneği

Ankara

Şenyuva, Meriç Sok. No:44 Beştepe ANKARA

2

Kafkas Kültür Derneği

İstanbul

Nuh Kuyusu Cd. No:102 Bağlarbaşı- İstanbul

3

Kafkas Abhazya Kültür Derneği

İstanbul

Selimiye kışla c. No:18-59 Üsküdar İstanbul

4

Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Göksun

İstiklal Cad. Eski Terminal karşısı Göksun- Maraş

5

Turhal Kafkas Kültür Derneği

Turhal

Celal mah. Naci Özdemir s. No:14 Turhal Tokat

6

Uzunyayla Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

İstanbul

Menderes Mah. İnönü cad. 6Sk. No:24 Esenler İstanbul

7

Eskişehir Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği

Eskişehir

Şair Fuzuli Cad. Çınar Sok. No:28 Eskişehir

8

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

Sivas

Sirer Cad. Sirer Pasajı K.4 No:8 Sivas

9

Kafkas Derneği

Samsun

Zafer Mah: Mescidzede Sok. No:1 Samsun

10

Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Düzce

Bostanyeri Köyü Düzce

11

Kafkas Derneği

Kayseri

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:42 Kocasinan Kayseri

12

Kafkas Kültür Derneği

Çorum

Gazi Cad. Kesim İşmerkezi No:22/14 Çorum

13

Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Aydın

Adnan Menderes Blv. Kurtuluş mh. 12 s. No:10 Aydın

14

Kafkas Kültür Derneği

Mustafa Kemalpaşa

Belediye işhanı K:1 No:38 M.Kemalpaşa Bursa

15

Kafkas Kültür ve Yrd. Derneği

Mersin

Selçuklar mh. Çiftçiler c. 757. s. No:3 Mersin

16

Kafkas Kültür Derneği

Tokat

Yaşmeydan mh. Setenciler sk. No:12/7 Tokat

17

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

Bandırma

Ortaokul Cad. No:9 Bandırma Balıkesir

18

Kafkas Kültür Derneği

Biga

Teceddüt Sok. No:5 Biga Çanakkale

19

Kafkas Derneği

Merzifon

Cumhuriyet Cad. Şenel sk. No:2 Merzifon Amasya

20

Kafkas Derneği

Antalya

Üçgen Mah. 93. Sok. No:44/A Antalya

21

Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Afyon

Uzunçarşı Millet Cad. Kızılay binası K:3 Afyon

KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 30. Kafkas Dernekleri federasyonunun kurucusu olan dernekler temsilcilerinden oluşturulan geçici yönetim kurulu üyeleri şunlardır:

KURUCU YÖNETİM KURULU:

Sıra Adı ve soyadı

1

Muhittin ÜNAL

2

Günsel Avcı

3

Muharrem Tamboğa

4

Orhan Özmen

5

Cumhur Bal

6

Seyfettin Diyner

7

İlhan Kıymet

FEDERASYON GENÇLİK MECLİSİ:

EK Madde: 1. Gençlik Meclisi Federasyona üye derneklerden temsilcilerin katılımı ile oluşur. Gençlik Meclisinin çalışma usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir. Gençlik Meclisi yönetmelikle ilgili önerilerini Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulunca uygun bulunan yönetmelik yürürlüğe girer.

yukarı çık