Gençlik Meclisi Yönetmeliği

Gençlik Meclisi Yönetmeliği

 

GENÇLİK MECLİS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

  

Amaç

 MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KAFFED’e üye dernek gençlerinden oluşacak olan ‘Federasyon Gençlik Meclisi’nin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, temsilcilerin belirlenmesini, görevlerini, toplantı usul ve esaslarını, KAFFED’e üye dernek gençlerinin ortak iletişim, fikir ve eylemler geliştirerek demokratik katılımlarını, meclisin faaliyetlerini ve temsilcilerin temsil kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik Kafkas Dernekleri Federasyonu Tüzüğü EK 1. maddesi çerçevesinde hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) KAFFED       : Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu

    b) Üye            : KAFFED üyesi dernekleri,

    c)Temsilci       : KAFFED üyesi derneklerin Gençlik Meclisinde temsil için bildirdiği temsilcileri,

    d) Kıdemli Üye  : Oturumdaki yaşça büyük temsilciyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisinin Görevleri, Oluşumu, Organları ve Süresi

Gençlik Meclisinin Görevleri

MADDE 5- (1) Gençlik Meclisinin görevleri şunlardır:

     a) Diaspora gençlerinin birlikte düşünüp hareket edebilmesi için çalışmalar yapmak,

     b) KAFFED tüzüğünde belirtilen toplum kimlik bilincini arttırmak, gençlerde Kafkas Halkları siyasi kimliğinin gelişimine katkı sağlamak

     c) Federasyon içerisinde etkili gençlik yapılanmasını oluşturulmak,

     ç) Dernek gençlik yapılanmaları arasındaki bilgi paylaşımını arttırmak,

     d) KAFFED faaliyetlerini gençlere tanıtmak, KAFFED faaliyetlerine katılımlarını artırmak ve KAFFED ile gençler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek,

     e) Anavatanla olan ilişkileri güçlendirmek adına KAFFED tarafından yapılan çalışmalara katılmak,

     f) Diğer diaspora gençleri ile iletişi ve işbirliği geliştirmek,

     g) “a, b, c, ç, d, e, f, ” bentlerinde belirtilen hususlarda fikir, proje üretmek ve hayata geçirmek.

 

Meclisin Oluşumu ve Üye Sayısı

MADDE 6- (1) Gençlik Meclisi, kuruluşundan itibaren iki yıl süre ile görev yapar. Görev süresinin bitiminde Meclis yenilenir.

    (2) Gençlik Meclisin üye sayısı, KAFFED’e üye dernek sayısı kadardır. Temsilci sayısı ise üye sayısının iki katı kadar olacaktır.

    (3) Meclis, KAFFED’e üye derneklere üye olan 18-28 yaş arası gençlerden oluşacaktır.

    (4) KAFFED üyesi derneklerin seçtikleri temsilcilerde % 50 cinsiyet kotası uygulanır.

    (5) Gençlik Meclisi’nin görev süresinin bitimine 2 ay kala KAFFED, temsilci bildirimi ile ilgili gerekli duyuruları; basın yayın, resmi internet sitesi ve diğer iletişim araçları ile duyurur. Duyuruda, temsilcilik ile ilgili gerekli şartlar ve bildirim tarihi yer alır.

    (6) Temsilcilere üyelikleri yazılı olarak bildirilir.

Moderasyon Seçimi

MADDE 7- (1) Gençlik Meclisi her dönemin ilk toplantısında:

    a) Toplantıyı yönetmek ve bir moderatör ve iki yazmandan oluşan moderasyon seçimlerini yapmak üzere; Mecliste yer alan en kıdemli temsilci geçici moderatörlük görevini

    b) Geçici moderatör; yazman olarak iki temsilciyi belirler, Moderatör adaylarının müracaatlarını alır ve listelerini temsilcilere

    c) Geçici moderatör, her moderatör adayına kendisini tanıtmak ve projelerini anlatmak üzere tanıtım süresi

    ç) Tanıtım işlemlerinin sonunda moderatör adayları temsilciler tarafından oylanır. En çok oyu alan moderatör adayının listesi onaylanmış ve moderatör seçilmiş olur.

    d) Geçici moderatör, seçimle ilgili tüm evrakları yeni seçilen moderatöre teslim eder ve toplantıyı yönetmek üzere moderatörü kürsüye davet eder.

    (2) Moderatörün listesinde; kendisi ve iki yazman olmak üzere toplam 3 kişi bulunur.

    (3) Moderatör seçimi kapalı oylama ile yapılır.

    (4) İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü moderatör veya yazmanlardan birinin meclis temsilciliğinden ayrılması halinde; moderasyon tarafından belirlenen bir temsilci Genel Kurul’da yapılan oylama ile yeni moderatör ya da yazman olarak seçilir.

Moderatör ve Yazmanların Görevleri

MADDE 8- (1) Moderatör ve yazmanların görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Meclisi temsil eder ve meclis adına yürütülecek iş ve işlemleri takip eder.,

    b) Temsilciler tarafından kurulması talep edilen komisyonların çalışması süresi ve yetkilerini Genel Kurulda oylar,

    c) KAFFED ile görüşmeler yapar ve yürütülecek çalışmalar için destek ister,

    ç) Komisyon raporlarının vaktinde hazırlanmasını takip eder, mecliste görüşülmesini sağlar,

    d) Meclis toplantıları ile ilgili gündem maddelerini belirler,

    e) Üyelerin, devam-devamsızlık takip çizelgelerini tutar,

    f) KAFFED yönetim kurulu toplantılarına meclisi temsilen moderatör ya da yazman olmak üzere bir temsilci ile katılır,

    g) İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü boşalan temsilciliklere yeni temsilci seçimini sağlar,

    (2) Moderatör ve yazmanlar ayda en az bir kez toplanır ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunur.

Komisyonlar

MADDE 9- (1) Gençlik meclisi, moderatör ve yazmanların seçimine müteakiben, her iki yıllık seçim dönemi için, çalışma alanları ile ilgili komisyonları belirler, bu komisyonlara en az üç kişilik temsilci görevlendirmesi yapar.

     (2) Komisyonlar, komisyon önerilerinin moderasyona sunulması ve Genel Kurulca oylanması ile kurulur. Kurulması gerekli görüldüğü hallerde her Genel Kurulda yeni komisyonlar kurabilir.

   (3) Komisyonlarda görev alan temsilcilerde çeşitli nedenlerle eksilme meydana gelmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere temsilcilerin talepleri ve tercihleri göz önüne alınarak, moderasyon tarafından yeni temsilci belirlenir.

    (4) Moderasyon teklifi ve genel kurulun kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir veya birleştirilen komisyonlar ayrılabilir.

    (5) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir üyeyi komisyon koordinatörü olarak seçer.

   (6) Komisyon toplantılarına komisyon üyelerinin katılması zorunludur. Katılımlar, yoklama çizelgesi uygulaması ile takip edilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayanların komisyon üyelikleri moderasyon kararı ile düşürülür.

    (7) Komisyon toplantıları komisyon koordinatörü yönetiminde yapılır. Moderasyon üyeleri de gerekli hallerde komisyon toplantılarına iştirak ederler.

   (8) Komisyonlar, görevli oldukları alanlar ile ilgili yaptıkları araştırma, geliştirme çalışmalarını ve aldıkları kararları her toplantıda moderasyona bildirir ve yazılı rapor halinde, değerlendirilmek ve Genel Kurula sunulmak üzere her Genel Kurul toplantısında moderasyona teslim ederler. Moderasyona ardışık üç toplantıda bildirim yapmayan komisyonların görevleri moderasyonun teklifi ile Genel Kurulda oylanarak oy çokluğuyla sonlandırılır.

   (9) Komisyonların nihai raporları moderasyon tarafından Genel Kurula sunulur. Yapılması veya uygulanması uygun görülen çalışmalar moderasyon tarafından yazılır ve en az iki moderasyon üyesi tarafından imzalanır. Bu kararlar moderasyon üst yazısı ile KAFFED Yönetim Kurulu’na öneri mahiyetinde sunulur.

   (10) Komisyon üyeleri, ayda en az bir kez toplanır ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilik ve Temsilciliğin Sona Ermesi

 

Temsilcilik Şartları

MADDE 10- (1) Gençlik Meclisinde yer alan üye temsilcileri, KAFFED’e üye derneklere üye, 18-28 yaş aralığındaki gençlerden, %50 cinsiyet kotası uygulanarak 2 temsilci olarak seçilir.

    (2) Üyelikleri kabul edilen kişilerden kayıt formunun yanı sıra;

     a) 2 adet fotoğraf, istenir.

    (3) Gençlik Meclisi temsilcilerinin iki yıllık meclis görev süresi içerisinde yaş sınırlarını doldurmaları görevlerini etkilemez.

Temsilciliğin Sona Ermesi

MADDE 11- (1) Gençlik Meclisi temsilciliği, aşağıdaki hallerde sona erer:

    a) Meclis toplantılarına bir üye adına en az bir temsilcinin katılması zorunludur. Katılımlar, yoklama çizelgesi uygulaması ile takip edilir. Bir dönemde, mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyelerin temsil hakkı sona erer.

    b) Yasalara ve KAFFED Tüzüğüne aykırı, meclis üyeliğine yakışmayacak her türlü söz, eylem ve davranışta bulunanların üyeliği, en az üç üyenin teklifi ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile düşer.

    c) İstifa, ölüm, taşınma vb. nedenlerle ayrılanların temsilciliği kendiliğinden sona erer. İstifa halinde, istifa dilekçesinin istifa eden tarafından, taşınma ve ölüm halinde durumu bildiren dilekçenin ilgili kişi ya da durumdan haberdar olan temsilci tarafından moderasyona sunulması yeterlidir.

    (2) Görev süresi dolan meclisin yenilenmesi halinde mevcut meclis temsilcilerinin görevi de sona erer.

    (3) Temsilcisi eksilen/kalmayan üyeler bir sonraki Gençlik Meclisi toplantısına kadar temsilcisini/temsilcilerini bildirir. Bildirimde bulunmayan üyelerin temsil hakkı sona erer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Çağrısı, Yeri ve Karar Alma

 

Toplantı Çağrısı ve Yönetimi

MADDE 12- (1) Gençlik Meclisinin her döneminin ilk toplantısı KAFFED yönetimi çağrısı üzerine yapılır. Toplantı tarihinden en az 15 iş günü önce yapılan bu çağrıda; toplantı yeri, zamanı ve gündemi yazılı olarak web sitesi veya diğer iletişim araçları ile üyelere ve halka duyurulur.

    (2) Dönemin ilk toplantısı, KAFFED Başkanı veya görevlendirilen KAFFED yönetim kurulu üyesi konuk olarak toplantıya katılır ve açılış konuşmasını yapar.

    (3) Diğer toplantıların yeri ve zamanı ise her toplantıdan 15 gün önce moderatör tarafından üyelere duyurulur.

    (4) Gençlik Meclisi, iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı Genel Kurul toplantısı yapar. Moderasyon, gerekli gördüğü durumlarda meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

    (5) Olağanüstü toplantı KAFFED Başkanının çağrısı veya üye sayısının yarısının müracaatı ile yapılır.

    (6) Gençlik Meclisi Toplantıları, KAFFED veya Genel Kurul tarafından belirlenecek yerde yapılır. Toplantılar hususunda merkez KAFFED merkezinin bulunduğu yer olup davet üzerine Genel Kurul’un onayı ile temsilci gönderen dernekler bünyesinde de yapılabilir.

   (7) Gençlik Meclisi KAFFED Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve moderasyonun alacağı kararla veya Gençlik Meclisi üyelerinin ½’sinin bildirdiği karar doğrultusunda toplantılarını internet ortamında gerçekleştirebilir. Bu şekilde yapılacak toplantılar için KAFFED, moderasyona gerekli alt yapıyı temin

Meclisin Toplanması ve Karar Alma 

MADDE 13- (1) Gençlik Meclisi, üye tam sayısının ⅓ çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır ve oyların eşit çıkması halinde tekrar görüşme yapılır ve ikinci bir oylama yapılır. İkinci oylamada oyların eşit çıkması halinde üçüncü ve kapalı bir oylama yapılır bu oylamada moderatörün oyu işaretlenir ve yine eşitlik olması halinde moderatörün oy kullanmış olduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır.

    (2) Üyeler her ne kadar mecliste ikişer temsilci ile temsil edilse de oylamada temsilcilerin kullandıkları oylar temsil ettikleri üye dernek adına sadece “1” oy sayılır.

    (3) Oylama sonucu; ‘Oy Birliği’ veya ‘Oy Çokluğu’ ile ‘Kabul’ veya ‘Ret’ edilmiştir şeklinde duyurulur.

    (4) Gençlik Meclisi toplantılarını internet ortamında gerçekleştirdiği hâlde internet ortamındaki oylama için alt yapıyı KAFFED veya moderasyon hazırlar.

Toplantı Gündemi

MADDE 14- (1) Meclis toplantısının gündemi, toplantı tarihinin ilanından itibaren yedi gün içinde moderasyona iletilen ve bir önceki toplantıda belirlenen maddelerden oluşur. Gündem moderasyon tarafından toplantının yedi gün öncesinde ilan edilir.

(2) Toplantıya katılan temsilcilerin gündeme alınmasını istedikleri öneriler, moderasyon tarafından oylamaya sunulur ve kabulü halinde gündeme ilave edilir.

 

Toplantıya Başkanlık Etme

MADDE 15- (1) Meclis toplantılarını, moderasyon adına moderatör, moderatör bulunmaması halinde ise birinci yazman yönetir.

Meclisin Huzuru

MADDE 16- (1) Meclis toplantılarında yapılan konuşmalarda, gündem konusunun dışında konuşma yapmak, bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğinde söz söylemek, hakaret etmek ya da büyük üzüntü yaratacak söz sarf etmek ve meclis düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır.

(2) Bu şekilde hareket eden temsilciler, moderasyon tarafından ihtar edilir. İki kez ihtar alan temsilcinin tutumunda bir değişiklik olmaması halinde temsilci, moderatör tarafından meclis salondan çıkartılır.

Gençlik Meclisinin Kararları

MADDE 17- (1) Gençlik Meclisi, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde sayılan amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyet ve etkinliği gerçekleştirmek amacıyla kararlar alır. Alınan bu kararlar, yazmanlar tarafından yazılır, moderatör ve en az bir yazman tarafından imzalanır. Bu kararlar KAFFED Yönetim Kurulu’na tavsiye mahiyetinde sunulur.

    (2) Meclis ve temsilciler; KAFFED birimlerinin iş ve işleyişini düzenleyen mevzuatlara aykırı, KAFFED yönetimini zor durumda bırakacak, toplum aleyhine sonuçlar doğuracak kararlar alamaz ve açıklamalarda bulunamaz.

     (3) Toplantıda kararlar deklarasyon için oy birliğiyle, diğer kararlar ise oy çokluğuyla alınır.

 

İzleyicilerin Katılımı

MADDE 18- (1) Meclis görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Temsilciler dışındaki misafir katılımcılar, kendileri için ayrılmış bölümde görüşmeleri takip edebilirler. Moderasyon tarafından uygun görülmesi halinde misafir katılımcılar söz alabilir.

(2) Moderasyon tarafından gerek görülmesi halinde, basına ve izleyicilere kapalı oturumlar da yapılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son Hükümler

 

Bütçe

MADDE 19- (1) Gençlik Meclisinin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler için gerekli harcamalar, yapılmasına karar verilen faaliyet adına KAFFED tarafından toplanacak bağışlar ile yine KAFFED bütçesinden yapılır.

Tutanaklar ve Kararlar

MADDE 20- (1) Toplantılara ait görüşme tutanakları ve kararlar Moderasyon üyeleri tarafından yazılır.

(2) Komisyon raporları ise Komisyon Raportörü tarafından yazılır.

 

Gençlik Meclisinin Feshi

MADDE 21- (1) Gençlik Meclisinin, amacına yönelik faaliyetlerde bulunamayacağı tespit olunduğu takdirde, moderasyondan bir temsilcinin teklifi ile Genel Kurula katılan üyelerin 3/5’inin kabulü ile faaliyetleri sona erdirilir.

(2) Gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmak üzere KAFFED Başkanının teklifi, Başkanlar Kurlu oluru ve KAFFED Yönetim Kurulu kararı ile bu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması halinde Gençlik Meclisi kendiliğinden fesih olur.

 

Denetim

MADDE 22 – (1) Meclis çalışmaları ve yürütülen faaliyetler yılda en az bir defa KAFFED‘in görevlendirdiği KAFFED Yönetim Kurulu üyesi tarafından denetlenir.

 

Tutulacak Defterler

MADDE 23- (1) Moderasyon, aşağıda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulması, muhafazası ve düzenlenmesinden sorumludur.

    a) Temsilci Kayıt Defteri,

    b) Moderasyon Karar Defteri,

    c) Genel Kurul Tutanak Defteri,

    ç) Demirbaş Eşya Kayıt Defteri

    (2) Temsilci kayıt defterlerinde; temsilcilerin adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, fotoğrafı, iletişim bilgileri, temsilci kayıt tarihi ile numarası ve imzası yer alır.

    (3) Tutulan defter, dosya ve diğer gerekli belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar muhafaza edilir.

Diğer Kurumlar İle İşbirliği

MADDE 24 – (1) Meclisin yürüttüğü projelerde KAFFED aracılığıyla ulusal, uluslararası, resmi, özel tüm kurum ve kuruluşlar, diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabilir, katkıları istenebilir.

Yazışmalar

MADDE 25– (1) Gençlik Meclisi Moderasyon yazışmalarını, KAFFED ilgili birimi aracılığı ile yürütür.

 

Yürürlük 

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, KAFFED Yönetim Kurulu kabul kararı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KAFFED yönetimi yürütür.

yukarı çık