KAFFED Profesyonel Yönetim Kadroları

 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU PROFESYONEL YÖNETİM KADROLARI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

Kafkas Dernekleri Federasyonunun işlerinin yürütülmesinde Başkana ve Yönetim Kuruluna yardımcı olarak profesyonel kadrolar atanır. Profesyonel Kadroların pozisyonları Federasyon organizasyon şemasında belirtildiği şekildedir. Profesyonel kadroların sayısı ve özlük hakları, ihtiyaca göre Başkanın önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Profesyonel kadro değişiklikleri organizasyon şemasına işlenir.

 

Federasyon Genel Koordinatörü:

 

Federasyon Genel Koordinatörlüğü, tam zamanlı çalışma gerektiren, Federasyonun  günlük çalışmalarını Başkan ve Yönetim kurulundaki diğer görevlilerle birlikte yürüten, Federasyon merkezi ile üye Dernekler arasındaki koordinasyonu sağlayan, Başkan ve Yönetim kurulunun görevlendirmesi ile Federasyonu gerek üye dernekler gerekse Federasyon dışındaki kurum veya şahıslara karşı temsile yetkilendirilen,   çok önemli  asli bir görevdir.  Federasyon Genel Koordinatöründe aranacak nitelikler şunlardır:

 

a)      Federasyon üyesi Derneklerden birisinde üye olarak kayıtlı bulunmak.

 

b)      Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, veya üyesi bulunduğu derneklerce disiplin cezası almamış olmak.

 

c)       Asgari Lise mezunu olmak.

 

d)      Tercihen Adige-Abhaz dillerinden birisini bilmek ve daha önce Dernek veya Federasyon çalışmalarına katılmış olmak.

 

Federasyon Genel Koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları:

 

Federasyon Genel Koordinatörü, Başkan ve Yönetim Kurulunda görevli diğer üyelerle eşgüdüm içerisinde, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ile Federasyon’un işlerini ve yazışmalarını yürütmek, kanunlara göre tutulması gerekli tüm defterleri (karar, evrak, üye kayıt ve diğer), dosya ve evrakı emrindeki geçici veya sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlüdür. Federasyonun diğer görevlilerinin amiridir.

 

Federasyonun çalışma programı gereğince faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, mevcut komisyonların çalışmalarını, üye derneklerle ilişkileri koordine eder, çalışmalara katılır. Faaliyetlerin Federasyon personeli ile birlikte yürütülmesinde personele gerekli talimatları verir ve çalışmalarını denetler. Yapılacak bu çalışmaları Başkan’a rapor eder ve Federasyonun işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Tüm yönetim kurulu, Başkanlar kurulu ve gerekli komisyon toplantılarına katılır, bu toplantıların gündemlerini önceden belirler ve katılımcılara duyurur,  toplantı tutanaklarını tutar, bilgi ve açıklamalarda bulunur. Toplantılarda söz hakkı vardır, ancak oy kullanamaz.

 

Federasyon Genel Koordinatörünün imza yetkileri yönetim kurunca belirlenir ve karar defterine yazılır.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü (Sorumlusu):

 

Federasyonumuzun süreli yayın organı NART dergisinden, medya ile ilişkilerin yönlendirilmesinden ve bunlar ile ilgili yazışmalardan sorumlu olmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilmiş asli bir görevdir.

 

Tercihen iletişim fakültesi mezunu ve tecrübeli olması, işe alınmak için gerekli diğer yasal zorunlulukları yerine getirmiş olması şartı aranacaktır.

 

Görev yetki ve sorumlulukları:

 

·Nart dergisini yayına hazırlamak, yayın kurulu toplantılarını düzenleyerek bilgi vermek ve katkılarını almak. Sonuçta kaliteli, içerikli, federasyon yayın ilkelerine ters düşmeyecek bu dergiyi zamanında çıkarmak, dağıtımını yapmak/yaptırmak ve abonelik bedelleri ile reklam gelirlerini artırarak tahsilatlarını yapmak/yaptırmak,

 

·Nart dergisi ile ilgili olması ve yapılması gereken yasal konuları yapmak ya da yapması gerekenleri uyararak sonuçlanmasını sağlamak,

 

·Her zaman sağlıklı bir şekilde kullanılabilecek Nart dergisi arşivinin tutulmasını sağlamak,

 

·Medyanın daha iyi değerlendirilmesi, basın açıklamaları ve yazışmaları konusunda Genel Koordinatöre, Yönetim Kuruluna ve Genel Başkana danışmanlık yapmak.

 

Projeler Koordinatörü:

 

Avrupa birliği süreci nedeniyle başta Avrupa Konseyi olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun  proje karşılığı fon kaynaklarından sivil toplum kuruluşlarını da ciddi şekilde yararlandırıyor olması nedeniyle federasyonumuzda tam zamanlı olarak istihdam edilmiş asli bir görevdir.

 

Proje Koordinatöründen Proje Döngüsü Yönetimi seminerlerini almış asgari lise mezunu ve işe alınmak için gerekli diğer yasal zorunlulukları yerine getirmiş olması şartı aranacaktır.

 

Görev yetki ve sorumlulukları:

 

·Başta Avrupa Konseyi Türkiye Delegasyonu olmak üzere Büyük Elçilikler ve diğer fon kaynağı kullandıran kurum ve kuruluşların STK lara yönelik teklif çağrılarını takip etmek,

 

·Teklif çağrılarının içerik ve kapsamları konusunda genel koordinatörü bilgilendirecek. Uygun görülecek teklifin onayı federasyon yönetim kurulun dan alındıktan sonra genel koordinatör ile irtibatlı olarak proje hazırlamak,

 

·Federasyon adına kazanılan projeleri uyulması gereken bütün yasalara uyarak, gerekli izinleri alarak, evrakları tutarak yürütmek ve sonlandırmak konusunda sorumlu olacaktır.

 

..Genel Başkan ya da yönetim kurulu tarafından yapılacak yetkilendirmeler ile katılacağı toplantı ve görüşmelerde federasyonu temsil edecektir.

 

Bilgi İşlem ve Web Koordinatörü (Sorumlusu):

 

Federasyonumuzun merkezindeki bilgisayar ve internet ağının sağlıklı çalıştırılması, merkez ile dernekler arasındaki internet iletişiminin sağlanması ve federasyonun web sayfasının güncellenmesi ve kaynak bilgiler yüklenmesi için tam zamanlı olarak istihdam edilmiş asli bir görevdir.

 

Bilgi İşlem ve Web Koordinatöründen(Sorumlusu) bilgisayar ve internet konusunda iyi eğitim almış asgari lise mezunu ve işe alınmak için gerekli diğer yasal zorunlulukları yerine getirmiş olması şartı aranacaktır.

 

Sekreter:

 

Genel Başkanın, Yönetim Kurulunun ve Federasyonun diğer profesyonel kadrolarının sekretaryasını yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilmiş asli bir görevdir.

 

Sekreterden bilgisayar ve internet konusunda yeterli eğitim almış asgari lise mezunu ve işe alınmak için gerekli diğer yasal zorunlulukları yerine getirmiş olması şartı aranacaktır.

yukarı çık