Kaffed Anadil Raporu

Sal覺, 19 Ocak 2010 13:23

2 Austos 2002 tarihinde ç覺kart覺lan "Türk Vatandalar覺n覺n Günlük Yaamlar覺nda Kulland覺klar覺 Farkl覺 Dil ve Lehçelerin Örenilmesi Hakk覺nda Kanun" toplumumuz taraf覺ndan büyük bir takdirle kar覺lanm覺, anadil öretimine yönelik çal覺malar balat覺lm覺t覺r. Anadil öretimine alt yap覺 oluturmak amac覺 ile Avrupa Birliine ‘Ad覺e-Abhaz Dillerinin Örenimi için alt yap覺 oluturulmas覺’ adl覺 proje sunulmu ve AB taraf覺ndan projenin kabulü ile 25.11.2005 tarihinde uygulanmaya balanm覺t覺r. Proje kapsam覺nda resmi dil kurslar覺 açabilmek için anadil komisyonu oluturularak haz覺rl覺klar balat覺lm覺t覺r. Öncelikle kurs verebilecek öretmenlerin yetitirilmesi (Eitici Eitimi) ve kurslarda kullan覺lacak materyallerin haz覺rlanmas覺 planlanm覺t覺r. Milli Eitim Bakanl覺覺 Özel Öretim Kurumlar覺 Genel Müdürlüü ile görüülerek proje hakk覺nda bilgi verilmitir.

Yap覺lan görümede;

* Eitici eitimi program覺 için Kafkasya’dan Uzman getirmemizin yasal anlamda bir sak覺ncas覺n覺n olmad覺覺,

* Seçilecek eitici adaylar覺n覺n Öretmen kökenli olmalar覺, pedagojik formasyona sahip olmalar覺, 4 y覺ll覺k üniversite mezunu olmalar覺 eer mümkün deilse 2 y覺ll覺k yüksek okul mezunu olmalar覺,

* Anadili iyi derecede biliyor olmalar覺,

Bu artlar saland覺覺 sürece kurslar覺n aç覺lmas覺nda eiticiler aç覺s覺ndan bir problem olmayaca覺 dile getirilmitir.

Sonras覺nda Derneklerden eitici eitimi için gönderecekleri adaylar覺n bu artlara uygun olarak seçilmesi istenmi, bavuru formu oluturularak derneklere gönderilmitir. Dernekler ilgili formlar覺 doldurarak anadil Komisyonuna ulat覺rm覺lard覺r.

8 Temmuz- 6 Austos 2006 tarihleri aras覺nda gerçekletirilen Eitici eitimi program覺n覺n tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan materyallerin Talim Terbiye Kuruluna sunulmas覺 ve yasal sürecin balat覺lmas覺 için yap覺lan görümede öncelikle Milli Eitim Bakanl覺覺ndan Kurs Açma ve Örenime Balama 襤zinlerinin al覺nmas覺 gerektii; bu izinler al覺nd覺ktan sonra Talim Terbiye Kurulu taraf覺ndan materyallerin incelenecei dile getirilmitir.

Kurs Açma ve Örenime Balama izinleri için birlikte bavurulmas覺 söylenmi ve bavuru için gerekli evraklar覺n listesi taraf覺m覺za verilmitir.

Pilot dernek olarak Ankara Kafkas Derneinin balatm覺 olduu anadil kursu açma süreci bürokratik engeller ve istenen evraklar覺n fazlal覺覺 nedeni ile oldukça uzun bir zaman alm覺t覺r.

Bu listede istenenlerden en zoru kursun aç覺laca覺 binan覺n depreme dayan覺kl覺 olduuna dair belge olmutur. Kurs aç覺lmas覺 düünülen bina Ankara Kafkas Derneinin kendi mülkü olup 16 y覺ld覺r yüzlerce kiinin ayn覺 anda kültürel faaliyetlerde bulunduu bir binad覺r. Bu güne kadar bu bina bu kadar insan覺 ta覺mas覺na ramen zemin kat da aç覺lacak üç s覺n覺fta örenim görecek 60 kiiyi ta覺y覺p ta覺mayaca覺n覺n belgesinin al覺nmas覺 gerekiyordu. Çaresiz depreme dayan覺kl覺l覺k testi yapan firmalardan teklifler al覺nm覺 ancak istenen rakamlar bir dernek için oldukça çok fazla olmutur. 8.000, 12.000 YTL gibi. Sonuçta tan覺d覺k bir firmadan uygun bir fiyat ile bu testleri yapt覺rarak depreme dayan覺kl覺 olduuna dair rapor al覺nm覺t覺r.

Milli Eitim Bakanl覺覺 Özel Öretim Kurumlar覺 Genel Müdürlüü’nün yay覺mlad覺覺 genelgenin 2. Maddesinde “Resmi okullarda görevli öretmenlerin as覺l görevlerini aksatmamak ve ayl覺k kar覺l覺覺 okutmakla yükümlü bulunduu haftal覺k ders saati say覺s覺n覺 doldurmak kayd覺 ve çal覺t覺klar覺 kurumlar覺n izni ile ayl覺k kar覺l覺覺 okutmakla yükümlü bulunduu haftal覺k ders saati say覺s覺n sadece yar覺s覺 kadarözel okullarda ders saati ücretli ile görev alabileceklerdir.” kural覺 getirilmitir. Bu kural gerei resmi okullarda çal覺an öretmenlerin özel kurslarda öretmenlik yapmalar覺n覺n engellenmesi sonucunu dourmutur. Eitici eitimi program覺na kat覺lan eiticilerin % 90’n覺n覺n u anda resmi okullarda görevli olmas覺 nedeni ile bu yönetmelik resmi kurs açman覺n önünde önemli bir engel oluturmutur.

 Mevcut durum üzerine Milli Eitim Bakanl覺覺 Özel Öretim Kurumlar覺 Genel Müdürlüü ile görümeye gidilmi ve Eitici adaylar覺 belirlenirken kendilerinin yönlendirmeleri sonucu adaylar覺 öretmenler aras覺ndan belirlendiini ve u anda madur olunduu dile getirilmitir. Yetkili kii bu konuda bizim son derece hakl覺 olduumuzu kendilerinin de yönetmeliin bu ekilde deitirilmesine kar覺 ç覺kt覺klar覺n覺 fakat engelleyemediklerini dile getirmitir. Ayr覺ca Sürücü Kurslar覺 Federasyonu ve Dershaneler Birliinin bu yönetmeliin iptali için dava açt覺klar覺n覺 ve mahkemenin devam ettiini söylemitir.

Bu durumda Ankara Kafkas Dernei Dil Kursu öretmenleri için haz覺rlanm覺 evraklar geçersiz hale gelmitir. Yasal sürecin kesintiye uramamas覺 için çözüm olarak; 襤stanbul Dernei eitici adaylar覺ndan olan fakat ubat ay覺nda Emekli olarak Ankara’ya ta覺nan anadil öretmenimiz ad覺na evraklar tekrar haz覺rlanarak müracaat gerçekletirilmitir. 襤lk inceleme sonras覺nda 15 Haziran 2007 tarihinde Milli Eitim Bakanl覺覺 Yenimahalle 襤lçe Milli Eitim Müdürlüünden Ankara Kafkas Derneine gönderilen yaz覺da: Ankara Kafkas Dernei Tüzüünde Ad覺ece ve Abhazca ücretli dil kurslar覺 aç覺laca覺na dair madde bulunmad覺覺 bunun yap覺lacak bir tüzük deiiklii ile eklenmesi (bunun yap覺labilmesi için genel kurulu tüzük deitirebilecek çounluk ile toplanmas覺 gerekmektedir) ve Milli Eitim Bakanl覺覺 Özel Öretim Kurumlar覺 Yönetmeliinin 5. ve 9. maddesinde belirtilen evraklar覺n eksiksiz olarak gönderilmesi gerektiini bildirilmitir. 襤stenen tüzük deiikliinin yap覺labilmesi için genel kurul tarihini beklemek gerekmitir. Ankara Kafkas Dernei Genel Kurulu 2007 Kas覺m ay覺nda gerçeklemi ve genel kurulda gerekli tüzük deiiklii yap覺lm覺t覺r. Sonras覺nda Yenimahalle 襤lçe Milli Eitim Müdürlüü ile yap覺lan görümede genel kurul sonras覺 yönetim deiiklii gerçekletii için resmi evraklar覺n birçounu yeniden haz覺rlamam覺z istenmitir. Sonuçta 2 Austos 2002 tarihinde ç覺kar覺lan yasa ç覺kar覺lan yönetmelikler ile uygulanamaz hale getirilmitir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun temel faaliyetleri içerisinde Anadilin korunmas覺 ve yaat覺lmas覺 çal覺mas覺 vard覺r. Fakat bu problemin yaln覺zca sivil toplum örgütlerinin çabalar覺 ile çözülmesi mümkün deildir. Kafkas Dernekleri Federasyonunun yapabildii çal覺malar belirli bir noktaya kadar sonuç getirebilecektir. Bu sorunun çözümünde öncelikle Devletin kültürel farkl覺l覺klara bak覺 aç覺s覺n覺n deimesi gerekmektedir. Devlet, yurttalar覺n dillerini ve kültürlerini korumalar覺 için sadece izin veren deil, tevik eden ve destekleyen bir konumda olmal覺d覺r.

 

* Türk Vatandalar覺n覺n Günlük Yaamlar覺nda Kulland覺klar覺 Farkl覺 Dil ve Lehçelerin Örenilmesi Hakk覺nda Kanun 2 Austos 2002’de ç覺kmas覺na ramen bu hakk覺n kullan覺lmas覺na yönelik ç覺kar覺lan zorluklar ortadad覺r. Resmi prosedürlerin 襤ngilizce veya Frans覺zca kurs açmak ile anadil kursu açman覺n ayn覺 olmas覺 dier bir ifade ile ticari bir iletme ile gönüllülük esas覺na dayal覺 sivil toplum kurulular覺n覺n çal覺malar覺n覺n ayn覺 uygulamalara tabi tutulmas覺 sivil toplum kurulular覺n覺 çal覺amaz hale getirmektedir.

* Türk Vatandalar覺n覺n günlük Yaamlar覺nda Kulland覺klar覺 Farkl覺 Dil ve Lehçelerin Örenilmesi Hakk覺ndaki Yönetmeliin 8. Maddesinde “Kurslara ve dier dil kurslar覺nda ayn覺 maksatla oluturulan dil ve lehçe derslerine, en az ilköretim ve orta öretim kurumlar覺nda okuyan, mezun olan veya orta öretim kurumlar覺ndan ayr覺lan örencilerle yetikinler al覺n覺r. 襤lköretim ça覺nda olduu hâlde okula devam etmeyenler, kursa al覺nmaz.” 襤baresi yer almaktad覺r. Anadil Örenimi için en önemli ya dönemi okul öncesi dönemdir. Aile içinde ve anaokulu ve krelerde çocuklar bu dilleri örenemezler ise daha sonra örenmeleri zorlamaktad覺r. Okul öncesi dönemde anaokulu ve krelerde anadil kullan覺m覺n覺 salay覺c覺 yasal düzenlemelerin yap覺lmas覺 gerekmektedir. 襤lköretimden itibaren de okullarda seçmeli dil dersleri yaama geçirilmelidir.

* Üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik çal覺malara imkan tan覺nmal覺, lisans ve lisans üstü programlar覺 aç覺lmal覺, enstitüler kurulmal覺d覺r. Bu kapsamda 2006 y覺l覺nda Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Kafkas Dilleri ve Edebiyatlar覺 bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyat覺 Bölümü’nün aç覺lmas覺 ile 2007 y覺l覺nda Mardin Artuklu Üniversitesi Yaayan Diller Enstitüsü Kurulmas覺 ve bu enstitüde Kürtçe, Arapça, Farsça ve Süryanice bölümlerinin aç覺lmas覺 çal覺malar覺 demokratikleme süreci aç覺s覺ndan son derece önemli gelimelerdir. Bu balamda Ad覺ece ve Abhazca kürsülerinin de aç覺lmas覺 toplumumuzun en önemli beklentilerindendir. Ayr覺ca bu konuda yap覺lacak çal覺malar için Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti aras覺nda eitim alan覺nda yap覺lan anlamalar önemli bir avantaj tekil edecektir. Bu balamda Ad覺ey Devlet Üniversitesi, Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi ve Karaçay-Çerkes Devlet Üniversiteleri bünyesindeki Dil Enstitüleri ile ibirlii gelitirilebilecektir.


Kaffed Anadil Raporu bal覺kl覺 bu yaz覺 Kafkas Dernekleri Federasyonu taraf覺ndan 19 Ocak 2010 Sal覺 günü AK Parti Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Doç.Dr. Hüseyin Çelik ile yap覺lan görümede sunulmutur.

 

Kaffed'den

  • Son Eklenenler
  • ok Okunanlar
  • Rastgele